XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXVI Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie

  międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2019 rok.

 7. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla miasta Sieradza.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących si w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.

 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sieradza na lata 2020 – 2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach programu „Deszczówka 2020 – 2021”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 4. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy ulicy.

 5. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030.

 11. Podjęcie uchwały sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 13. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 14. Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:30:26
  • Zakończono : 2020-05-25 16:30:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Mirosław Owczarek
 • 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:25:04
  • Zakończono : 2020-05-25 16:25:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Mirosław Owczarek
 • 21. Zakończenie obrad.

  21. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:33:11
  • Zakończono : 2020-05-25 16:33:59
 • 20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:30:55
  • Zakończono : 2020-05-25 16:32:40
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:22:45
  • Zakończono : 2020-05-25 16:22:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marcin Sośnicki
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:20:52
  • Zakończono : 2020-05-25 16:21:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
 • 15.. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizacje zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu.

  15.. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizacje zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:19:01
  • Zakończono : 2020-05-25 16:19:17
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 14.. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

  14.. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:15:52
  • Zakończono : 2020-05-25 16:16:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 13.. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

  13.. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:14:22
  • Zakończono : 2020-05-25 16:14:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
 • 12.. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach programu "Deszczówka 2020-2021"

  12.. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć w ramach programu "Deszczówka 2020-2021"

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:12:38
  • Zakończono : 2020-05-25 16:12:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 11.. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.

  11.. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:05:46
  • Zakończono : 2020-05-25 16:06:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 10.. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.

  10.. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 16:03:44
  • Zakończono : 2020-05-25 16:04:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 9. . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sieradza na lata 2020-2023.

  9. . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sieradza na lata 2020-2023.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 15:48:48
  • Zakończono : 2020-05-25 15:49:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 8.. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze srodków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na

  8.. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze srodków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na tere

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 15:44:29
  • Zakończono : 2020-05-25 15:44:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 7.. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społeczej na rok 2019 dla miasta Sieradza

  7.. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społeczej na rok 2019 dla miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 15:43:24
  • Zakończono : 2020-05-25 15:43:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 6.. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2019 rok.

  6.. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 15:00:39
  • Zakończono : 2020-05-25 15:24:27
 • 5a. Przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  5a. Przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:59:51
  • Zakończono : 2020-05-25 15:00:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 5.. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5.. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:57:45
  • Zakończono : 2020-05-25 14:58:45
 • 2c. Wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 22

  2c. Wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 22

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:07:26
  • Zakończono : 2020-05-25 14:07:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  Przeciw
  1. Juliusz Góraj
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 2c. Wniosek formalny Prezydenta Miasta w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 16,17,18,19

  2c. Wniosek formalny Prezydenta Miasta w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 16,17,18,19

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:05:25
  • Zakończono : 2020-05-25 14:05:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
  2. Mirosław Owczarek
 • 2b. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  2b. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:00:51
  • Zakończono : 2020-05-25 14:01:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
 • 2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie WPF miasta Sieradza

  2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie WPF miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:00:12
  • Zakończono : 2020-05-25 14:00:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
 • 2.. Przedstawienie porządku XXVI Sesji.

  2.. Przedstawienie porządku XXVI Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:09:07
  • Zakończono : 2020-05-25 14:09:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Mirosław Owczarek
 • 4.. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4.. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:10:23
  • Zakończono : 2020-05-25 14:10:39
 • 3.. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3.. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 14:09:53
  • Zakończono : 2020-05-25 14:10:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 1. . Otwarcie Sesji.

  1. . Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-05-25 13:32:23
  • Zakończono : 2020-05-25 13:33:35

Komentarze